2008

Images

Executive Committee

Dr.Manisha Kamat

President


Radhika Joshi

Vice President


Ameya Dixit

Treasurer


Mukund Joshi

WebMaster


Madhura Javadekar

Cultural Secretary


Anjou Sathe Keller

Annapurna


Sarang Gadre

Secretary


Ashay Javadekar

Karyekarta


Shridhar Dighe

Karyekarta