2006

Images

Upadhye

Sankrant

Picnic

Maharashtra Din

Holi Padwa

Ganpati

Executive Committee

Anjou Sathe Keller

President


Ashlesha Chaughule, MD

Vice President


Mukund Joshi

Treasurer


Shriram Deshpande

WebMaster


Samarth Joshi

Cultural Secretary

Vijaya Shah Edekar

Annapurna

Ashay Javadekar

Secretary

Sandeep Karaode

Karyekarta